Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šetrná ochrana jádrovin a peckovin

17. 2. 2008

V minulosti prosazovaná intenzivní chemická ochrana, stejně jako tak zvané alternativní pěstování bez chemických prostředků jsou extrémní metody. Optimálním řešením pro Šetrnou ochranu ovocných kultur se ukázala integrovaná ochrana, spočívající ve správné výživě rostlin a ve využili všech mechanických a preventivních i léčebných prostředku.
Nezbytná opatření, která by měl zahrádkář provést každým rokem.
1.   Preventivní asanaci zahrady a sadu -   v průběhu zimy vbezmrazých dnech postřik měďnatým přípravkem Kupríkol 50, nebo Champion 50 WP v koncentraci 0,5-0,6%.
2.   Likvidaci pfezitrtulícich Škůdců přípravkem Oleoekol v koncentraci 1,0 % dokonalým omytím stromů a keřů v době, kdy již nehrozí nebezpečí mrazů, ale ještě před rašením. V souěasné době Se doporučuje nahradit olejové přípravky společnou aplikací smáčedla Silvét L - 77 v koncentraci 0,05 % a insekticidu Sumithion Super v koncentraci O, l %.
3.   Ochrana iádrovln proti struuovitosíi -   nejdůležitější jsou preventivní ošetření od fáze myšího ouška do období květu, potom sledovat zdravotní stav kultur až do konce června.
>   preventivní ošetřeni ve fázi myšího ouška některým z fungicidů, které účinkují i při nižších teplotách:
Novozir MN 80 - 0,2 %, Dithane M 45- 0,3 %, Discus - 0,02 % Poty rám WG - 0,2 %, Dělán 750 SC - 0,1 %.
>   další ošetření ve fázi zeleného a růžového poupěte :
- při nízkých teplotách některým z přípravků
Syllit 65-0,1 %, Mythos 30 SC - 0,07 až 0,1 %, Clarinet 20 SC - 0,1 až 0,15 %
-     pří vyšších teplotách možno navíc použít
Hattríck 50 WP - 0,1 %, Baycor 25 WP - 0,1 %, Rubigan 12 EC- 0,06 %
>   po  odkvětu   až  do   poloviny   června  při   výskytu  choroby  ošetřit   některým z uvedených fungicidů, které je nutno z důvodu nebezpečí vzniku rezistence střídat.
4.   Ochrana iádrovln proti padlí -  od fáze růžového poupěte ošetřit současně s ochranou proti strupovitosti  fungicidem Topas  100 EC - 0,045%, Karathane LC - 0,05 % a při teplotách nad 16 °C možno ošetřit i přípravkem Sulikol K - 0,75 až 1,5 %. Přípravky Discus, Clarinet 20 SC a Rubigan 12 EC působí jak proti stnipovitosíi, tak proti padli.
5.   Ochrana broskvoni proti kadeřqvosíi - těsně před rašením broskvoní postřik přípravkem Kupríkol 50 — 0,6 %, který působí i při nižších teplotách a potom 2x opakovat v intervalu 7 dnů přípravky ku př. Novozir MN 50 - 0,2 %, Dlscus - 0,02 %, Dithane M45 - 0,3 %, Syllit 65-0,1 %, nebo Sulka 5 -6 %, která ale působí až při teplotě nad 16 °C.
6.   Ochranajprotímonilipyému úiehu meruněk a višní- nastane - li v době kvetení chladné a deštivé počasí, ošetřit přípravkem Horizon 250 EW - 0,1 %, Rovral 50WP - 0,2 %, nebo Sporgon 50 WP - 0,04 % do květů a při dokvétání. Stromy postřikem řádně omýt.
7.   Ochrana slívaní proti pilotkám - při dokvétání organofosfátem Zolonc 35 EC - 0,2 %.
8.   Ochrana iádrovln proti obaleči jablečnému- vyvěsit monitorovací lapače a při odchycení alespoň 10 motýlků ošetřit přípravkem Zolone 35 EC - 0,2%, Reldan 45 EC - 0,125 %, nebo M ospilan 20 SP - 0,013 až 0,025 %. Monitorovat vývoj dalších generací obaleče.
9.   Ochrano anereSiů proti americkému padli anereSíovému - před kvetením postřik přípravkem Rubigan 12 EC - 0,03 %, po odkvětu Bayleton 25 WP - 0,03 %, po případě přípravkem Karathane LC - 0,05 %.
10. Ochrana jádrovin proti skládkovým chorobám - vyrovnaná výživa a postřik vápenatými solemi (chlorid vápenatý CaCI 2, nebo Kalkosol) v období od července do doby 14 dnů před sklizní, nebo přípravkem Euparen Multi - 0,2 % nejpozději 10 dní před sklizní.

Hnojení ovocných stromů Poměrně jednoduché je stanovení dávek hnojiv a technika hnojení, když jsou ovocné stromy v uzavřené výsadbě. Při hnojení jednotlivých stromů nebo keřů musíme brát v úvahu, že se kořeny zčásti rozprostírají za průměr koruny dřeviny. K určení hnojené plochy postačí, když průměr koruny umocní­me. Při průměru koruny například 4 m je plocha ke hnojení 4x4 = 16 m2(2 x2 = 4 ... atd.) Výše hnojení závisí na celé řadě podmí­nek. Abychom hnojení příliš nekomplikovali, měli bychom vycházet z průměrných hod­not, zejména stáří a intenzity růstu rostlin a také očekávaného výnosu. Základní podmínkou dobrého růstu a vy­sokého výnosu u ovocných dřevin je dosta­tečné zásobení humusem. Abychom pod­pořili růst a počáteční vývoj ovocných dře­vin, měli bychom místa výsadby vylepšit. Nesprávné by bylo obohatit dno vykopané jámy hnojem, zejména čerstvým. Naopak dobré je, když při výsadbě vrchní vrstvu půdy až do 40 cm vylepšíme kompostem, najedno místo výsadby je možné použít 10 až 15 kg kompostu. V dalším průběhu vývoje ovocných stromů zapravíme na 100 m2 ve tříletém odstupu 300 kg chlévské-ho hnoje na podzim nebo každé dva roky 400 kg kompostu na jaře při obdělávání půdy. Kromě těchto obvyklých forem orga­nického hnojeni lze používat také zelené hnojení. V úvahu přicházejí zejména rostli­ny, které vyséváme do konce léta a na podzim, tedy řepka, hořčice, svazenka a žito. Tyto rostliny lze ponechat přes zimu. Zadržují sníh, chrání dusík před vyplavením z půdy a poskytují kořenům určitou ochranu před mrazy, na jaře je zapravíme do půdy. Dávky dusíku, fosforu a draslíku jsou uvedeny v odborné literatuře, např. v knize Hnojení v zahradě (Ing. Kalina, CSc. nakla­datelství Grada). Při aplikaci hnojiv je třeba respektovat termíny. Základní hnojení od podzimu do jara slouží k zásobení rostlin organickými hnojivy, vápníkem, fosforem a draslíkem, popř. také hořčíkem. Polovinu z celkové dávky dusíku hnojíme v období od března do dubna, tedy během rašení dřevin. Tento přísun dusíku slouží k podpoře růstu letorostů. Druhá polovina dávky dusíku podporuje růst plodů a má podpořit tvorbu květních pupenů a tím vytvo­řit předpoklady pro dobrý výnos v příštím roce. Správným časovým termínem druhé dávky dusíku je od začátku do poloviny měsíce června. Při stanovení dávky dusíku nelze postupo­vat schematicky, ale diferencovaně s přihléd­nutím k intenzitě růstu a výši výnosů. Pokud stromy bujně rostou a sklizeň není uspokoji­vá, potom se pokusíme snížením dusíkaté­ho hnojení vytvořit rovnováhu zásoby živin. Potřeba živin u ovocných dřevin byla v minulosti většinou přeceňována, neboť tyto rostliny potřebují poměrně málo dusíku, například ve srovnání s květákem. U ovoc­ných stromů je to ročně kolem 40 - 60 (keře drobného ovoce až 80) gramů dusíku na 10 m2. V dávce hnojiva to představuje např. 200 - 300 g síranu amonného. Z draselných hnojiv dáváme přednost těm, která obsahují také hořčík - Kamexu a Pa-tentkali. Draselná sůl a Kamex se používají zejména na podzim, neboť se přes zimu vyplaví chlor. Síranem draselným a Pa-tentkali hnojíme hlavně na jaře a tato hnoji­va jsou určena k plodinám citlivým k chloru, jako je drobné ovoce. V souvislých výsadbách rozdělíme dávky hnojiv stejnoměrně na celou plochu - u jed­notlivých stromů, jakjiž bylo uvedeno, přibliž­ným přepočtem na zjištěnou plochu. Je neúčinné rozhodit hnojiva v bezprostřední blízkosti kmene, vždy je třeba si představit, že aktivní drobný kořenový systém se na­chází především v blízkosti obvodu koruny. Abychom také spodinu obohatili živinami, zejména fosforem a draslíkem a tak tyto živiny zpřístupnili kořenům, nacházejícím se ve větší hloubce, je možné využívat hnojení spodiny. Rýčem, nebo silnou ocelovou tyčí udělá­me ve vzájemném odstupu 2 m díry do půdy asi 40 cm hluboké. Do každé díry nalijeme 5 litrů (asi půl konve) roztoku hnojiva. K to- mu se hodí nejlépe vícesložková hnojiva v kapalné nebo krystalické formě, 5 kg rozpustíme ve 100 litrech vody. Také močův-ku lze použít k hloubkovému hnojení (při respektování citlivosti rostlin na chlor), když je dobře zkvašená a k zlepšení obsahu živin bylo přidáno na 100 litrů močůvky 0,5 kg superfosfátu. Hnojení do děr bychom měli provádět když je půda vlhká, nikdy ne za sucha. Jsou-li ovocné stromy v zatravněném sadu, má hloubkové hnojení velký význam, protože dostatečné zásobení živinami je možné pouze touto cestou. Nejvhodnější termín hloubkového hnojení je jaro (březen - du­ben). V závěru je třeba připomenout, že kromě zásobení půdy živinami získává na významu též zásobení listy. Přísun mimokořenovou výživou je v případě potřeby mnohem efek­tivnější a rychlejší než prostřednictvím hnojení do půdy.Chloró Původce: Příznaky: Příčiny: Ochrana: Vlnatka krvavá Původce : - larvy a dospělci mšice přezimují na kořenech Příznaky: - na kmenech a kosterních větvích, zpravidla na svalcích po odříznutých větvích jsou skupiny rezavých mšic s dlouhými voskovými vlákny na těle. Podobné kolonie jsou i na mladém dřevě. V místech sání mšic vznikají rakovinné zduřeniny pletiv. Ve vegetační sezóně má vlnatka až 12 generací. Ochrana: - duben - srpen. Při výskytu prvních kolonií mšic na jabloni Aztec 140 EW (0,1 %) a přípravky jako proti mšici jabloňové. Do postřikové tekutiny přidáváme smáčedlo Citowet ( 0,016 %). Ve vlnatce krvavé parazituje mšicovník vlnatkový, který usmrtí až 40 = mšic v kolonii. Parazitující mšice jsou černé a bez voskových vláken na těle. Chemická ochrana jabloní jeho výskyt decimuje. Molovka jablečná Původce : - housenka motýla, kukla přezimuje na povrchu půdy Příznaky: - na povrchu dozrávajících jablek jsou tmavozelené až hnědé vkleslé skvrny, jablka jsou červivá Ochrana: - květen - červen. V době letu samic a kladení vajíček stříkáme pod korunou stromu - Basudin 60EC (0,1 %) Obaleč jablečný Původce : - housenky obaleče přezimují pod kůrou Příznaky: - červivá jablka, mladší housenky v dužině, starší v jádřinci Ochrana: - zjistí-li se v lapáku více než 5 samců a na 100 plodů a listů více než 2 vajíčka, je vhodná doba k ošetření. 21 dnů ochranná lhůta /OL/ Actellic 50 EC (0,15 %), 28 dnů OL Karate 2,5 WG (0,02 %). Piďalka podzimní Původce : - housenky motýla žiji a škodí na všech ovocných dřevinách a na mnoha druzích listnatých stromů a keřů. Přezimují vajíčka. Příznaky: - čepele listů jsou zčásti nebo celé zničeny žírem Ochrana: - květen - červen, kdy opadne 80 % korunních plátků - Zolone 35 EC (WP) (0,2 %). Sviluška ovocná a sviluška stromová Původce : - larvy a dospělci roztočů, sviluška ovocná přezimuje jako červené vajíčko na větvích jabloní, samice svilušky stromové přečká zimu pod kůrou stromů Příznaky: - listy jsou šedozelené a v srpnu až září předčasně žloutnou a opadávají Ochrana: - na jaře se začíná v době, kdy se vylíhne z vajíček 70 - 80 % larev, ve vegetační době, kdy jsou na list 2 a více svilušek v průměru - Cascade 5 EC (0,15 %) Zobonoska ovocná Původce : - larvy nosatce přezimují v půdě, brouci v nadzemních úkrytech Příznaky: - vykousané pupeny, pokožka plodu poškozena žírem Ochrana: - v době po rozpuku pupenů a po odkvětu jabloní - Zolone 35 EC nebo WP (0,2 %) Ochrana a hnojení ovocných dřevin Ovocné dřeviny vyžadují půdu, prostor a slunce. Úkolem zahrádkáře je pěstovat dřeviny tak, aby koruna stromů měla správný odklon kosterních větví (60 - 80 o) a odstup kosterních větví min. 10 cm v prvním patře, Další patro je třeba zakládat až po vypěstování výkonného obrostu na kosterních větvích v l. patře. Odstraňovat větve, které rostou dovnitř koruny, která po dešti brzy oschne a kde se choroby šíří méně než v korunách přehuštěných. Přesto dochází k občasnému napadení škůdci. Hrušeň A. Poruchy a choroby Kaménkovitost hrušky Původce: - není objasněn, předpokládá se virový původ Příznaky: - na povrchu plodu bývají vkleslé skvrny a rýhy Ochrana: - nehnojíme jednostranně dusíkem, hnojíme roztokem boraxu poruchy v příjmu železa (kalcióza) listy jsou žlutozelené až žlutobílé, okraje listů hnědnou a odumírají nadbytek vápna v půdě, které blokuje příjem oxidu železa zálivka síranem železa (zelená skalice) před rašením v dávce 20 - 40 gr na 10 l vody postřik síranem železa 0,2 - 0,4 % na list po odkvětu, max. 4x za sezónu B. Škůdci Vlnovník hrušňovy Původce: - roztoč přezimuje v pupenech Příznaky: - černé skvrny na listech 2-5 mm, které vyrůstají v malé bradavičky Ochrana: - postřik v době rašení pupenů - Sumithion Super (0,2 %)Mera hrušňová Původce: - larvy a dospělci přezimující na stromech i mimo ně Příznaky: - listy a plody jsou v červnu rezavé a pokryté medovicí, napadené letorosty jsou zduřelé Ochrana: - v době výskytu kladoucích samic na jaře a v květnu, v době druhé generace - postřik Namolt 15 SC (0,075 %) Plodomorka hrušňová Původce: - larvy plodomorky přezimují v půdě Příznaky: - napadené plody jsou větší a kulovité, později s černými skvrnami Ochrana: - duben, v době letu kladoucích samic - postřik Karate 2,5 WQ (0,2 %)Jabloň A. Poruchy a choroby Hnědá skvrnitost iablek Příčiny: - nedostatečné zásobení jablek vápníkem v poměru k draslíku a hořčíku Příznaky: - jablko má zelené, mírně vkleslé skvrny, pod nimi jsou hnědé shluky dužiny. Chuť je hořká. Ochrana: - v červenci až září postřik chloridem vápenatým (1,5 %) 3 - 6x ve 14-ti denních intervalech. Pásová strupovitost Příčiny: - působení nízkých teplot na pokožku jablek - často pod bodem mrazu Příznaky: - strupovité, mírně vkleslé skvrny až pás ve střední části jablka Chloróza jabloně viz hrušeň Mozaika jabloně Původce : - virus ApMV - přenáší se rouby a očky Příznaky: - některé listy mají žluté až bílé, různě velké skvrny. V létě skvrny hnědnou a pletivo odumírá. Ochrana: - nepoužíváme rouby z napadených stromů Proliferace jabloně Původce : - fytoplazma Příznaky: - pupeny pod vrcholem předčasně raší. Nové letorosty obrostu jsou slabé, krátké a nahlučené, vyrůstají v ostrém úhlu ze silnější větve. Při lehkém onemocnění se může jabloň ozdravit. Ochrana: - vykácíme nemocné jabloně Moniliová hniloba iablek Původce : - houba přezimující v mumifikovaných plodech na stromě nebo zemi. Příznaky: - plody v místě mechanického poškození zahnívají. Později se na nich tvoří soustředné polštářky houby. Během skladování napadené plody zčernají. Škodí na jabloních, hrušních, slivoních, meruňkách a broskvoních. Ochrana: - odstraňujeme mumifíkované plody během zimy a likvidujeme spadlé plody. Chemická ochrana pouze výjimečně před květem postřikem Kuprikol 50 (0,6%) Nektriové odumíráni jabloně Původce: - houba Příznaky: - na letorostech, větvích a mladých kmenech jsou uzlovité zduřeniny se závalovým odumírajícím hojivým pletivem. Poraněná místa jsou infikována výtrusy. Ochrana: - během zimy odstraňujeme a spalujeme napadené větve. Ihned po opadu listů a na jaře v době rozpuku pupenů stříkáme Kuprikolem 50 ( 0,5 %) Padli jabloně Původce : - houba - výtrusy infikují strom v místech poranění Příznaky: - při rašení a po něm je horní a dolní strana listů pokryta moučným bělavým povlakem. Napadené listy jsou malé a hnědnou. Ochrana: - pěstujeme odolné odrůdy. Letní postřiky brání infekci zakládajících pupenů. Stříkáme mimo jiných postřiků i Sulikolem K (0,7 - 1,5 %) Sazovitost jablka Původce : - houba, přezimující na letorostech Příznaky: -jablka mají zelenočerné rozmyté stínové skvrny Ochrana: - do 21 dnů před sklizní stříkáme Novozirem MN 80 (0,2 - 0,45 %) Stmpovitost jabloně Původce : - houba, přezimující na listech a na dřevě Příznaky: - na obou stranách listů se objevují světlé skvrny. Ty se rozrůstají a tmavnou. Na letorostech světlá skvrnitost. Ochrana: - duben - září - před květem a po odkvětu. S dlouhodobým ovlhčením listů v intervalech 7-14 dnů. Je-li v červnu méně než 0,5 % napadených listů, postřiky přerušíme - Novozir MN 80 (0,2 - 0,45 %) B. Škůdci Květopas jabloňový Původce : - larva a brouk přezimuje pod kůrou Příznaky: - květy se neotvírají, korunní plátky ve stádiu růžového poupěte se neotvírají, hnědnou a kryjí kalich, v něm žije larva. Ochrana: - březen až duben. V období myšího ouška až zeleného poupěte, vystopí-li teploty nad 17°C - Karate 2,5 WG (0,1%). Při nízkém nasazení poupat - druhý postřik Zolone 35 EC (WP) (0,2 %) Mera jabloňová Původce : - larvy a dospělci mery, vajíčka přezímují na kůře plodonošů Příznaky: - listové růžice jsou slepeny medovicí, uvnitř růžice sají larvy, které zkadeřují listy, snižují jejich růst a způsobují nestejnoměrné kvetení Ochrana: - březen - duben postřik Oleoekol (1%) proti vajíčkům, proti larvám Zolone 35 EC (WP) (0,2%) Mšice jabloňová Původce : - larvy a dospělci, vajíčka přezimují na bázi pupenů Ochrana: - v době myšího ouška - Oleoekol (1%), později Dursban 480 EC (0,2 %) Mšice jitrocelová Původce : - larvy a dospělci, vajíčka přezimují na starším dřevě Příznaky: - listy letorostů jsou pokroucené a svinuté. Jablka jsou menší s výraznými žebry, nevýrazné slabé chuti. Ochrana: - proudem studené vody mšice z letorostů odstranit, příp. stejná jako u mšice jabloňové.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

How to use Google

Davidbal,25. 12. 2022 23:26

That means you'll lead some fresh features and have access to additional channels where you can pick up visibility, without having to put to rights sense of some ornate, guide migration process. https://googlec5.com

Blood Tension - Taylor & Francis Online

Atitoerseneisp,29. 7. 2018 0:29

Torsion bras de quelqu'un est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-2-5mg-comprime-pellicule-boite-de-28/

jabloně choroba

Jan Zeman Chraštany 67 252 19,21. 7. 2013 18:15

Na jabloni se mi udělalo na větvích bílé chmýří které lepí Nevím co to je a čím jablon ošetřit2T2HH

Postřik proti pilatkám

Frank,15. 4. 2012 15:56

Nevím proč autoři některých článků opisují stále stejné věci, aniž by si ověřili skutečnosti.
Např. vynikající prostředek proti pilatce švestkové Zolone 35EC který se zde doporučuje, se již minimálně dva roky neprodává. Dobře jej nahradil přípravek Calypso se stejným použitím..

jkblkn

mlkůll,30. 5. 2009 12:07

kjhdsbkyj,vn,